For all your supplies!!!

Algemene Voorwaarden


Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://terraworld.nl , zoals deze beschikbaar is
gesteld door Terraworld . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de
informatie op onze website aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt
of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken
volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Terraworld is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal
of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Terraworld.
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als
programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst
met Terraworld te mogen claimen of te veronderstellen.
Terraworld streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de
informatie van of de inhoud op https://terraworld.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor
geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en
of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te
verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Terraworld aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer
van https://terraworld.nl op deze pagina.